STRAP DRESS
STRAP DRESS
STRAP DRESS

STRAP DRESS


  • 100% Polyester 
  • V neck straight dress
  • Spaghetti straps
  • Grey - white thin strips